Roof Valley

Jak provést střešní úžlabí v šindelové střeše: 3 + 1 metoda navíc

Úžlabí je jedním z nejdůležitějších detailů na střeše, protože akumuluje velké množství vody. Úžlabí je místo, ve kterém se setkávají dvě šikmé střešní plochy a vytvářejí tak střešní "řečiště", pro odvod velkého množství vody z vyšších částí obou setkávajících se ploch střechy. Nesprávná instalace úžlabí může vést k vážným problémům.

Existují tři hlavní způsoby provedení úžlabí: proplétané, jednostranně seříznuté a otevřené. Pro každý typ instalace existují různé techniky, které si vysvětlíme v tomto článku. Pro správně zvolenou metodu musíte zvážit dostupnost materiálů, klima a preferovaný vzhled střechy.

Tři základní způsoby provedení úžlabí v šindelové střeše

Instalace podkladního pásu do úžlabí je nezbytnou součástí střešní instalace. Podkladní pás zajišťuje vodotěsný základ. Doporučujeme použít podkladní pásy z řady IKO Armourbase. To jsou velmi pevné a přesto tenké polyesterové pásy s asfaltem. Podkladní pásy musí být položeny tak, aby byly vycentrované ve středu osy úžlabí, a musí být přichyceny pouze minimálním množstvím hřebíků po svém okraji. Instalace hlavního úžlabí přichytí potom dodatečně i podkladní pásy. Pokud zvolíte samolepicí podkladní pás IKO Armourbase Stick, ten není nutné mechanicky kotvit. Podkladní pásy z přiléhajících ploch střechy by měly překrývat spodní vrstvu podkladního pásu instalovaného v úžlabí nejméně 15 cm. Kotvící prvky (hřebíky) umístěte ne blíže než 15 cm od středové osy úžlabí.

1. Proplétané úžlabí

Proplétané úžlabí vytvoříme vzájemným překládáním šindelů v úžlabí. Tato metoda je vhodná pro 3TAB nebo jiné jednovrstvé šindele. Slabší tloušťka jednovrstvých šindelů umožňuje vzájemné proplétání a snadné překrývání v úžlabí. Laminované šindele Cambridge jsou masivnější a tužší a mají tak tendenci vytvářet v úžlabí hrboly, pokud se nepoloží naprosto bezchybně. IKO proto raději nedoporučuje používat metodu proplétaného úžlabí pro laminované šindele.

Výhodou metody proplétaného úžlabí je, že nevyžaduje žádné dodatečné příslušenství. Úžlabí se vytvoří položením a propletením stejných šindelů, které jsou použity na ostatních částech střechy. Při této metodě není třeba používat ani asfaltové tmely. Je však velmi důležité rozložit celý list šindele do úžlabí, aby ho co nejvíce kryl, přičemž minimálně 15 cm od středové osy úžlabí nesmí být použity hřebíky!

Pokud jsou šindele nesprávně položené, mohou vzniknout mezi šindeli nerovnosti, což může vést k nepěknému vzhledu a způsobovat zatékání do střechy. Při nedůsledné instalaci může pod šindeli vzniknout dutý prostor nebo jiný problém, který způsobí, že šindele budou náchylné na průnik vody mechanickým poškozením (např. po našlápnutí, krupobití nebo vlivem jiných mechanických činitelích) nebo v důsledku zachytávání nečistot v úžlabí (naváté listí, sjíždějící sníh, ledové bariéry, apod). Toto úžlabí vyžaduje také větší spotřebu šindelů v úžlabí.

2. Jednostranně zaříznuté úžlabí

Instalace jednostranně zaříznutého úžlabí je velmi rychlá a má jasnější a ostřejší vzhled než proplétané úžlabí. Ze země se zdá, jako by se šindele setkávali přesně v ose úžlabí. Při jednostranně zaříznutých úžlabích se šindele z jedné plochy střechy překládají na protilehlou plochu, přičemž od středu osy úžlabí musí přesahovat minimálně 30 cm na každou stranu. Šindele z opačné plochy střechy se seříznou cca. 4 cm před středem osy úžlabí tak, aby seříznutá hrana byla souběžná s osou úžlabí. Z každého seříznutého šindele odřízneme horní roh, aby voda stékající z protilehlé strany neměla tendenci zatékat po šindeli. Seříznuté šindele podplepíme po celé délce seříznuté hrany asfaltovým tmelem.

Instalaci doporučujeme začít s celými šindeli na té ploše střechy, která má nižší sklon nebo kratší vzdálenost od hřebene. Znamená to totiž, že po této ploše střechy teče při dešti méně vody nebo teče pomaleji a nebude tak tlačena pod seříznutou krytinu na opačné straně úžlabí.

Výhodou tohoto úžlabí je pohledová jednolitost střechy a žádné požadavky na speciální příslušenství. Nevýhodou mohou být, stejně jako u proplétaného úžlabí, možnost zatékání při nesprávné instalaci, při zatlučení hřebíků blíže než 15 cm od středu úžlabí a při zadržování nečistot v úžlabí.

3. Otevřené úžlabí

Při otevřeném úžlabí zajišťuje vodotěsnost asfaltový pás Armourvalley nebo plechové úžlabí. Armouvalley nebo plech jsou ponechány odkryté, takže tyto materiály zůstávají na střeše viditelné. Z estetického hlediska nemusí plechové úžlabí vyhovovat každému. Proto nabízíme asfaltové pásy Armourvalley, které se shodují s barvami šindelů. Otevřené úžlabí má pro šindele a především laminované mnoho výhod, jako například lepší a rychlejší odvádění vody. Tím se snižuje riziko vzniku ledových bariér či znečištění a zneprůchodnění samotného úžlabí. Otevřené úžlabí je vhodné především u střech s nízkým sklonem (9,5° - 20°), kde se díky nízkému sklonu v úžlabí snadněji hromadí nečistoty. Ze zkušeností můžeme konstatovat, že z dlouhodobého hlediska funguje nejlépe otevřené úžlabí.

Nevýhodou otevřeného úžlabí je nutnost dodatečného příslušenství (plech nebo Armourvalley) a nemožnost vždy dosáhnout dokonale stejného barevného vzhledu středu úžlabí s okolními šindeli. Výhodou je dokonalá ochrana úžlabí bez možnosti zatečení, jednoduchá, rychlá a „blbuvzdorná“ pokládka a nízká cena za materiály.

Jak instalovat otevřené úžlabí:

  • Do úžlabí instalujte podkladní pás

  • Pomocí brkačky si vytvořte dvě křídové čáry od hřebene po okap vzdálené 8 cm od středu úžlabí, přičemž vzdálenost čar se zvětšuje o 1 cm na každý metr délky směrem k okapu. Tím se bude snadněji odvádět voda – u hřebene je vody méně, dole více, jak přitéká z okolních ploch střechy.

  • Šindele seřízněte rovině s čarami a odřízněte 5 cm trojúhelník z horního rohu, aby stékající voda směřovala zpět do úžlabí.

  • Hřebíky umístěte minimálně 5 cm od křídové čáry směrem ven od úžlabí

  • Šindel přiléhající k úžlabí nesmí být kratší než 25 cm.

  • Pokud je to nutné, seřízněte předposlední šindel tak, aby šindel u úžlabí měl potřebnou délku.

  • Každý šindel v úžlabí podlepte po celé délce na hraně seříznutí bitumenovým tmelem.

  • Žádné hřebíky nesmí být viditelné.

4. Naše nejoblíbenější metoda: Otevřené úžlabí pro laminované šindele

Další možností otevřeného úžlabí je tzv. Cambridge úžlabí (nebo kalifornské úžlabí), protože je možné provádět ho pouze s laminovanými šindeli Cambridge. Při této metodě se postupuje stejně jako při metodě otevřeného úžlabí. Instaluje se podkladní pás a následně asfaltový pás IKO Armourvalley, případně plech, a brnknou se dvě křídové linky. Pak už je postup jiný.

Podél brnknutých linek se instalují šindele Cambridge tak, aby pohledovou částí doléhaly po své délce souběžně k linkám, a to od hřebene až po okap. Cambridge se v této pozici dává na sraz. Pak se instalují šindele vodorovně na střechu s tím, že se začínají od šindelů Cambridge vyskládaných podél křídových linek. Nejlépe Vám způsob instalace ukáže krátké instruktážní video níže.

Tento způsob instalace maximálně zrychluje instalaci úžlabí a díky rychlé, snadné a opět „blbuvzdorné“ instalaci s minimem materiálů, zajišťuje nejlepší ochranu úžlabí s minimálními náklady.

Je to nejjednodušší, nejúspornější a nejefektivnější metoda!

Pamatujte:

Správně nainstalované úžlabí je důležitou součástí každé střechy, která zajišťuje dlouhodobou ochranu této namáhané oblasti. IKO doporučuje instalovat šindele, a především laminované šindele, pomocí metody otevřeného údolí, abyste dosáhli co nejlepší životnosti střechy.